Čo všetko musíš urobiť hneď po promócií, aby ti bol uznaný diplom a mohol/a si nastúpiť? Pokúsili sme sa zhrnúť všetko, čo čaká absolventa hneď po promócii:

Uznanie ukončeného vzdelania

K tomu, aby lekár-absolvent mohol vykonávať lekárske povolanie na Slovensku musí mať overený diplom o ukončení vzdelania, ak toto vzdelanie získal mimo SR.

Na stránke ministerstva školstva, vedy a výzkumu vyplníte žiadosť podľa postupu uvedeného na stránkach ministerstva.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti (obyčajná kópia),
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia),
 • osvedčená kópia výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (notárom alebo matrične overená kópia),
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Správny poplatok:

 • za uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán je 100 EUR
 • za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR je 50 EUR*

*Výška správneho poplatku sa znižuje o 50% v prípade, že je žiadosť podaná kompletne elektronicky, cez Ústredný portál verejnej správy. Všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ sú podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie sú vytvorené zaručenou elektronickou konverziou (vlastné skeny dokladov nie sú akceptované).

Štandardná vybavovacia lehota na uznanie odbornej kvalifikácie od prijatia kompletnej žiadosti je až 3 mesiace. Šikovný tip, ako to urýchliť je odoslať email, že sa vzdávate práva na odvolanie uznania Vášho vzdelania hneď po tom, ako Vám príde prvý list, že Vám diplom uznávajú.

Registrácia do SLK

Prihlásenie sa do SLK je povinné do 15 dní od nástupu do práce, avšak členstvo nie je povinné. Platí sa poplatok za registráciu 15 € a členstvo do 30 rokov je 30 €, nad 30 rokov 100 € vždy raz ročne.

Pre registráciu do komory budete opäť potrebovať notárom overenú kópiu diplomu a kópiu uznania vzdelania podľa vyššie uvedeného postupu.

Podrobný postup registrácie do komory aj so žiadosťami na vyplnenie nájdete na tomto odkaze.

Zaradenie do odboru špecializačného vzdelávania

K tomu, aby lekár-absolvent mohol postupovať špecializačným vzdelaním, sa musí zapísať do odboru.

Väčšina nemocníc však tento zápis vykoná až po ukončení skúšobnej doby, ktorá prevažne trvá 3 mesiace, no môže aj dlhšie. Zapisuje sa vždy k 1.10. a 1.2.!

Následne si vyberiete jednu z lekárskych fakúlt a prihlásite sa do vybraného špecializačného programu:

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

ePZP slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je zdravotníkova elektronická pečiatka. V jednoduchosti je to kartička na podpisovanie e-receptov. Dovtedy budete musieť recepty normálne tlačiť a podpisovať ručne. Celý návod na registráciu nájdete tu.

Štítky:

Podobné články: