Špecializačné štúdium odboru Rádiológia trvá 5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Rádiológia sú to:

vnútorné lekárstvo2 mesiace
chirurgia2 mesiace
klinická rádiológia, respektíve pracovisko zamerané na: 
CNS4 mesiace
muskuloskeletálny systém3 mesiace
hrudník3 mesiace
gastrointestinálny systém3 mesiace
urogenitálny systém3 mesiace
kardiovaskulárny systém3 mesiace
ORL rádiológiu2,5 mesiaca
ochorenia prsníkov2,5 mesiaca
intervenčnú rádiológiu2 mesiace
urgentnú rádiológiu2 mesiace
maxilofaciálnu a dentálnu rádiológiu1 mesiac

V piatom roku špecializačného štúdia sa odporúča stráviť 12 mesiacov na pracovisku zameranom na jedno z nasledujúcich: všeobecnú rádiológiu, pediatrickú rádiológiu, intervenčnú rádiológiu, mamodiagnostickú rádiológiu, kardiovaskulárnu rádiológiu, neurorádiológiu, urorádiológiu alebo gastroenterorádiológiu.

K pripusteniu k špecializačnej skúške je nutné počas špecializačného štúdia absolvovať minimálny počet zdravotných výkonov.

konvenčná rádiológia (vrátané spracovania dokumentácie a archivácie)2000
USG500
CT500
MR225
mamografia250
angiografia a intervenčné metódy50

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Rádiológiu sú to:                      

  • Epidemiológia
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: