Po ukončení vysokoškolského štúdia všeobecného lekárstva čaká na čerstvého absolventa tzv. špecializačné štúdium známe aj ako atestácia. Lekár má možnosť zostať aj bez atestácie, avšak podľa právnej úpravy má menšie kompetencie (nehľadiac na skúsenosti).   Lekár sa do špecializačného vzdelávania prihlasuje v čase, kedy už má pracovný úväzok. Nie všetky pracoviská môžu vzdelávať lekárov, musia mať k tomu akreditáciu. Občas sa stane, že Vaše pracovisko nemá “plnohodnotnú” akreditáciu k všetkým požiadavkám, a tak musíte časť cirkulácii odchodiť napríklad v inej nemocnici. Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Vo väčšine odboroch musíte vrámci atestácie stráviť určitý minimálny čas aj na oddeleniach či ambulanciách iného odboru, aby ste získali komplexné skúsenosti. Prehľad “kolečiek” a ďalších podmienok potrebných k atestácii v danom odbore nájdete v jednotlivých článkoch. Lekár je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. V niektorých špecializáciách lekár najprv absolvuje tzv. spoločný kmeň (štandardne trvá 3 roky) a následne pokračuje užšou špecializáciou v dĺžke trvania 1-3 roky podľa odboru. Jedná sa o chirurgické, pediatrické a interné odbory, viz zoznam nižšie. Iné špecializácie spoločný kmeň nemajú, takže celých 4-6 rokov sa špecializujete len v jednom odbore. Výhodou spoločných kmeňov je to, že po tom čo ste úspešne zložili špecializačnú skúšku napríklad v internom kmeni, máte stále ešte veľa možností vybrať si smer, ktorým chcete ísť.

A k čomu vlastne sú tie atestácie?

Keď ako absolvent nastúpite do nemocnice, ste odborne spôsobilý k výkonu určitých odborných činností. Tie však majú obmedzený rozsah. Následne, po ukončení špecializácie, získavate odbornú spôsobilosť k výkonu špecializovaných pracovných činností. Nielenže môžete pracovať samostatne, ale pole Vašej spôsobnosti sa rozšíri. Atestácia predstavuje výhodu, respektíve podmienku aj v prípade, že by ste si chceli napríklad otvoriť vlastnú ambulanciu, samostatne sa venovať výskumnej činnosti alebo vykonávať niektorú z riadiacich činností v zdravotníckom zariadení. Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-296

Štítky:

Podobné články: