Špecializačné štúdium odboru Psychiatria trvá 4 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Psychiatria sú to:

Psychiatrické lôžkové oddelenie v trvaní najmenej 42 mesiacov, z toho:

jednotka intenzívnej psychiatrickej starostlivosti / akútne oddelenie6 mesiacov
gerontopsychiatrické oddelenie3 mesiace
adiktológia3 mesiace
neakútne, doliečovacie oddelenie3 mesiace
denný psychiatrický stacionár, zariadenie komunitnej psychiatrie2 mesiace
pedopsychiatrické doliečovacie oddelenie3 mesiace
psychiatrická ambulancia3 mesiace
pobyt vo výučbovom zariadení2 mesiace

Nepsychiatrické zdravotnícke zariadenie v trvaní najmenej 6 mesiacov, z toho:

anestéziológia a intenzívna medicína 1 mesiac
interné oddelenie2 mesiace
chirurgické oddelenie1 mesiac
neurologické oddelenie2 mesiace

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Psychiatriu sú to:                     

  • Akupunktúra
  • Epidemiológia
  • Gerontopsychiatria
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo
  • Sexuológia

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: