Uplatnenie farmaceuta na trhu práce je široké – od lekární a ústavov kontroly akosti liekov, klinickej farmácie, cez prácu vo výskume a školstve, hygienickom odvetví, až po prácu vo farmaceutickom priemysle a farmaceutických zastupiteľských či distribučných firmách.

Štúdium

Nevyhnutným krokom k tomu, aby sa z Vás stal farmaceut, je štúdium v študijnom odbore farmácia ukončené získaním magisterského titulu. Toto štúdium trvá v dennej forme 5 rokov, z toho minimálne 6 mesiacov strávite na praxi vo verejnej alebo nemocničnej lekárni.

Charakteristickejší titul PharmDr. (doktor farmácie) získa absolvent farmaceutickej fakulty, ktorý úspešne absolvuje rigorózne konanie.

Pokiaľ sa rozhodnete študovať farmáciu na Slovensku, máte 2 možnosti:

 • Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

V prípade, že Vás láka susedné Česko, opäť sú na výber 2 mestá:

 • Farmaceutická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
 • Farmaceutická fakulta Karlovej univerzity v Hradci Králové
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, obor Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie v Hradci Králové (ČR ponúka aj netradičnú možnosť skĺbenia štúdia farmácie s vojenskou službou)

A čo ďalej?

Po úspešnom ukončení štúdia je v prípade, že chcete pracovať v lekárni, povinné zaregistrovať sa do registra farmaceutov, ktorý vedie Slovenská lekárnická komora (SLeK). Stať sa členom SLeK je síce dobrovoľné, no plynú z toho rôzne výhody (napríklad vzdelávacie podujatia, poradenstvo…). Podmienky registrácie, získania členstva v komore, ako aj licencií potrebných k výkonu povolania nájdete na stránkach SLeK.

Po tom, čo sa zamestnáte, Vás čaká tzv. nástupná odborná prax v trvaní 6 mesiacov. Jednoducho povedané, najprv pol roka pracujete a prehlbujete svoju kvalifikáciu, a po uplynutí 6 mesiacov môžete byť v prípade záujmu zaradený do špecializačnej prípravy. Pokiaľ sa už nechcete ďalej špecializovať, zostávate farmaceutom bez špecializácie.

Špecializácia

Špecializačné štúdium trvá obvykle 3 roky v prípade atestácie 1.stupňa, 2 roky v prípade atestácie 2.stupňa (tú môže záujemca absolvovať až po dokončení atestácie 1.stupňa). Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a minimálny počet splnených výkonov pre daný odbor nájdete na stránkach fakulty, kde ste sa zapísali do špecializačného štúdia. Toto štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, súčasťou ktorej je aj obhajoba písomnej práce.

Atestácia 1.stupňa (dĺžka trvania štúdia minimálne 3 roky):

 • farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
 • farmaceutická technológia
 • lekárenstvo
 • technológia rádiofarmák
 • vyšetrovacie metódy v klinickej biochémií

Atestácia 2.stupňa (dĺžka trvania štúdia minimálne 2 roky):

 • analytická toxikológia
 • klinická farmácia

Certifikovaná pracovná činnosť

Po získaní špecializácie v základnom alebo nadstavbovom špecializačnom odbore môžu farmaceuti získať certifikát na výkon určitých certifikovaných pracovných činností. Podobne ako v prípade špecializácie sa certifikát vydáva po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou.  Aktuálny prehľad možností na SR:

 • farmakoekonomika
 • klinické skúšanie liekov a produktov
 • príprava cytostatík
 • revízne lekárenstvo
 • sterilizácia zdravotníckych pomôcok
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

________________________________________________________________________________________________________________

Zdroje:

https://apl.unob.cz/StudijniProgramy/Studium/45/Vojenske-zdravotnictvi-pro-oblast-farmacie

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/53377/1/2/nariadenie-c-157-2002-zz-o-dalsom-vzdelavani-pracovnikov-v-zdravotnictve/nariadenie-c-157-2002-zz-o-dalsom-vzdelavani-pracovnikov-v-zdravotnictve

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/#predpis.cast-tretia

Štítky:

Podobné články: