Praktická či všeobecná zdravotná sestra, sestra špecialistka, zdravotnícky asistent alebo len univerzálne známa “sestrička“… Nielen pre laickú verejnosť, ale občas aj pre samotných zdravotníkov môžu byť tieto pomenovania mätúce a nevedia, koho si pod nimi vlastne predstaviť. Ako to teda je s týmito zdravotníckymi povolaniami?

PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT

Povolanie praktická sestra prešlo mnohými zmenami názvov. Ešte do marca 2022 ste ho mohli poznať pod názvom “zdravotnícky asistent“, a aj v súčasnosti sa pracovné ponuky často vyskytujú len pod týmto pomenovaním. Je však otázne, ako dlho toto označenie vydrží. Samotná Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) sa spoločne s odborníkmi v ošetrovateľstve otvoreným listom vláde snažila dosiahnuť zmenu názvu späť na zdravotníckeho asistenta, a to najmä z dôvodu zavádzania pacientov. Praktická sestra má totiž v porovnaní s “klasickou sestrou“ (v texte nižšie už iba pod názvom “sestra“) nižšiu kvalifikáciu a preto aj menšie kompetencie.

Štúdium

Stať sa praktickou sestrou-asistentom môžete dvomi spôsobmi:

 • 4 ročným denným štúdiom po ukončení základnej školy (tzn. stredná zdravotnícka škola)
 • 2 ročným denným alebo externým (večerným) štúdiom pre absolventov strednej školy s maturitou (pomaturitná nadstavba)

Zoznam, na ktorom sú uvedené možnosti štúdia odboru praktická sestra na Slovensku, nájdete na stránke MZSR. Štúdium je ukončené maturitným vysvedčením (aj v prípade večerného štúdia), ktorým sa praktická sestra následne preukazuje u zamestnávateľa.

Špecializácia a náplň práce

Aj praktická sestra-asistent môže rozširovať svoje vzdelanie v špecializačnom štúdiu, hoci v porovnaní so sestrou má možnosti špecializácií pomerne obmedzené. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v spolupráci so sestrou a trvá 1 rok. Je ukončené špecializačnou skúškou spoločne s obhajobou záverečnej práce. Do úvahy prichádza napríklad špecializácia „starostlivosť o seniorov“.

Čo sa kompetencií týka, stručne uvedieme, že praktická sestra sa zameriava najmä na ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj administratívne a asistentské činnosti. V porovnaní so sestričkou, praktická sestra-asistent nemôže aplikovať látky intravenózne či zavádzať kanyly. Môže ale odoberať vzorky moču, stolice či krvi, preväzovať a ošetrovať niektoré rany, alebo asistovať lekárom a sestrám pri určitých jednoduchších výkonoch. Praktická sestra-asistent môže pracovať v ambulanciách, no nie vo všetkých (napríklad v zubných ambulanciách áno).

Vzhľadom k dosiahnutému vzdelaniu a miery zodpovednosti nájdeme rozdiel medzi praktickou sestrou-asistentom a sestrou aj v plate. Praktická sestra má v porovnaní so sestrou nižší plat (rozdiel v týchto platových triedach je zhruba do 200€). Ak by vás otázka platu zaujímala viac, aktuálne platové tabuľky zdravotníkov z rozhodnutia MZSR nájdete napríklad tu.

SESTRA

Štúdium

Získanie spôsobilosti k povolaniu sestry je možné dvomi spôsobmi, pričom oba sú určené pre absolventov strednej školy (aj nezdravotníckej) s maturitným vysvedčením.

Prvou možnosťou je vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva, ktoré trvá 3 roky a po jeho úspešnom ukončení získate titul Bc. Následne môže zdravotná sestra pokračovať ešte v dvojročnom magisterskom štúdiu ošetrovateľstva, a po jeho absolvovaní má v prípade záujmu otvorené dvere k tretiemu stupňu vysokoškolského štúdia (Ph.D.).

Druhým spôsobom k tomu, ako sa stať sestrou, je získanie vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Toto štúdium trvá tiež 3 roky, ale po jeho ukončení získate titul dipl.s. .

Zoznam škôl, na ktorých môžete na Slovensku získať spôsobilosť k výkonu odborných pracovných činností sestry, nájdete na stránke MZSR.

Kroky po štúdiu

Pre sestry ako zdravotníckych pracovníkov je povinná registrácia v registri sestier, ktorý spravuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Stať sa členom SKSaPA je čisto dobrovoľné, no plynú z toho rôzne výhody (napríklad vzdelávacie podujatia, poradenstvo…). Podmienky registrácie, získania členstva v komore a licencií potrebných k výkonu povolania nájdete na stránkach SKSaPA.

S vyhláškou č. 95/2018 Z.z. sestrám pribudli nové kompetencie, a taktiež došlo k rozdeleniu sestier na 4 kategórie podľa ich zamerania a skúseností:

 • sestra
 • sestra špecialistka
 • sestra s pokročilou praxou (Mgr. + špecializácia + 5 rokov praxe v špecializácií)
 • sestra pre riadenie ošetrovateľskej praxe (spĺňa podmienky pre sestru s pokročilou praxou, ale venuje sa aj “manažérskej“ činnosti)

Zmeny, ktoré pre sestry nastali s platnosťou tejto vyhlášky, ako aj podrobnejšiu definíciu jednotlivých kategórií sestier a ich kompetencií, veľmi prehľadne popisuje tento článok od platformy mediPRÁVNIK.sk.

Špecializácie

Bližšie sa pozrieme len na sestru špecialistku – teda sestru, ktorá úspešne absolvovala špecializačné štúdium. Štúdium obvykle trvá minimálne 1 rok, pričom v niektorých špecializačných odboroch je podmienkou absolvované magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo (v zozname nižšie sú označené *). Štúdium je ukončené špecializačnou skúškou, vrátane obhajoby záverečnej práce. Možnosti špecializácie sestry sú:

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť,
 • inštrumentovanie v operačnej sále,
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii,
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov,
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,
 • perfuziológia,
 • ošetrovateľstvo v zdraví pri práci,
 • revízne ošetrovateľstvo*
 • manažment a administrácia v oblasti zdravia – MHA (*, štúdium trvá dlhšie ako 1 rok)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health – MPH (*, štúdium trvá dlhšie ako 1 rok)
 • zdravotnícky manažment a financovanie (*, štúdium trvá dlhšie ako 1 rok)

Certifikačná pracovná činnosť

Sestry môžu získať certifikát na výkon určitých certifikovaných pracovných činností. Podobne ako v prípade špecializácie sa certifikát vydáva po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou. V súčasnosti majú sestričky na výber tieto certifikačné pracovné činnosti:

 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • ortoptika a pleoptika
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
 • ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

________________________________________________________________________________________________________________

Zdroje:

https://www.sksapa.sk/

https://www.prohuman.sk/osetrovatelstvo/prakticka-sestra-nie-je-sestra-prestanme-klamat-pacientov-studentov-a-ich-rodicov

https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/sestry-mate-viac-kompetencii-313/

https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/sestry-budu-moct-ziskat-nove-specializacie-349/

https://szsrv.edupage.org/a/starostlivost-o-seniorov-specializacne-studium

Štítky:

Podobné články: