Špecializačné štúdium odboru Klinická mikrobiológia trvá 4 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Klinická mikrobiológia je potrebné absolvovať klinickú prax v trvaní 12 mesiacov a laboratórnu prax v trvaní 36 mesiacov.

Klinická prax

oddelenie infektológie3 mesiace
vnútorné lekárstvo3 mesiace
chirurgické oddelenie1 mesiac
pediatrické oddelenie1 mesiac
anestéziológia a intenzívna medicína1 mesiac
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie1 mesiac
klinická imunológia a alergológia1 mesiac
voliteľné oddelenie klinickej mediciny1 mesiac

Laboratórna prax

Laboratórium klinickej mikrobiológie28 mesiacov
Výučbové zdravotnícke zariadenie vzdelávacej ustanovizne8 mesiacov

V rámci osemmesačnej laboratórnej praxe vo výučbovom zdravotníckom zariadení strávi lekár 2 mesiace v laboratóriu klinickej bakteriológie, 2 mesiace v laboratóriu klinickej virológie, a po 1 mesiaci na oddelení epidemiológie, v laboratóriu klinickej mykológie, klinickej parazitológie, klinickej biochémie a hematológie.

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Klinickú mikrobiológiu sú to:          

  • Epidemiológia
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: