Špecializačné štúdium odboru Ortopédia trvá 5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Ortopédia sú to:

ortopédia42 mesiacov
detská ortopédia6 mesiacov
ortopedická protetika1 mesiac
fyziatria, balneológia, rehabilitácia1 mesiac
chirurgické pracovisko s neselektovaným príjmom6 mesiacov
vnútorné lekárstvo3 mesiace
neurológia / iný voliteľný obor1 mesiac

V rámci chirurgického pracoviska s neselektovaným príjmom strávi lekár po 1 mesiaci na cievnej chirurgii, plastickej chirurgii, neurochirurgii a pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny. V rámci vnútorného lekárstva strávi lekár minimálne 1 mesiac na reumatológii.

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Ortopédiu sú to:                       

  • Akupunktúra
  • Algeziológia
  • Epidemiológia
  • Ortopedická protetika
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo
  • Telovýchovné lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: