Štúdium zubného lekárstva na Slovensku trvá v dennej forme 6 rokov. Jeho úspešným ukončením získate titul MDDr. (z latinského medicinæ dentalis doctor, teda doktor zubného lekárstva). Zubári, ktorí absolvovali štúdium do roku 2009, majú titul MUDr.

Na Slovensku môžete zubné lekárstvo študovať na troch univerzitách:

  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Jesseniova lekárska fakulta v Martine
  • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zubné lekárstvo môžete študovať aj v Českej republike, kde štúdium tohto odboru trvá 5 rokov:

  • Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne
  • Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Hradci Králové
  • 1.lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe
  • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, obor Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství v Hradci Králové (štúdium je spojené s vojenskou službou)

Nespochybniteľnou výhodou zubárstva v porovnaní so všeobecným lekárstvom je, že po získaní titulu nepotrebujete ďalšiu špecializáciu k tomu, aby ste mohli samostatne vykonávať svoje povolanie. Môžete hneď nastúpiť do praxe, a dokonca si rovno založiť vlastnú ambulanciu (hoci k tomu budete potrebovať značný kapitál).

Podmienkou k tomu, aby ste mohli pracovať ako zdravotník, je registrácia do registra zubných lekárov. Tento register spravuje Slovenská komora zubných lekárov (SKZL). Stať sa členom SKZL je čisto dobrovoľné, no plynú z toho rôzne výhody (napríklad vzdelávacie podujatia, poradenstvo…). Podmienky registrácie, získania členstva v komore a licencií potrebných k výkonu povolania nájdete na stránkach SKZL.

Špecializácie

Aj v zubnom lekárstve je možnosť ďalšieho profilovania sa – špecializačné štúdium. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a minimálny počet splnených výkonov pre daný odbor nájdete na stránkach fakulty, kde ste sa zapísali do špecializačného štúdia. Toto štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, súčasťou ktorej je aj obhajoba písomnej práce.

Základný špecializačný odbor:

  1. stomatológia (3 roky)

Nadstavbové špecializačné odbory

  1. čeľustná ortopédia (3 roky)
  2. maxilofaciálna chirurgia (4 roky)

Certifikovaná pracovná činnosť

Po získaní špecializácie v základnom alebo nadstavbovom špecializačnom odbore môžu zubní lekári získať certifikát na výkon určitých certifikovaných pracovných činností. Podobne ako v prípade špecializácie sa certifikát vydáva po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou. 

dentoalveolárna chirurgia

– choroby sliznice dutiny ústnej a parodontu

Niekoľko zmien pre “starších pamätníkov” 😉

Na záver ešte pár dodatkov pre tých, ktorí si možnosti zubných špecializácií pamätali spred pár rokov a zdá sa im, že tu niečo chýba. V roku 2018 sa stalo účinným nariadenie č.38/2018 Z.z., ktoré vyškrtlo odbor detské zubné lekárstvo zo špecializácií – v súčasnosti Vám stačí základné vysokoškolské štúdium zubného lekárstva k tomu, aby ste sa mohli starať aj o detských pacientov.

Ďalšou významnejšou zmenou bolo zaradenie certifikovanej pracovnej činností “mukogingiválna chirurgia“ do certifikovanej pracovnej činnosti  “choroby sliznice dutiny ústnej“, pričom získali spoločný názov “choroby sliznice dutiny ústnej a parodontu“. Pokiaľ ste do roku 2018 obdržali certifikát za činnosť “mukogingiválna chirurgia“, v súčasnosti ste automaticky odborne spôsobilí vykonávať odbornú činnosť v rozsahu certifikovanej činnosti “choroby sliznice dutiny ústnej a parodontu“. To značí, že v dôsledku tejto zmeny si nemusíte dorábať žiaden ďalší certifikát, jedná sa prakticky o zmenu názvu a rozšírenie jeho spôsobilosti.

________________________________________________________________________________________________________________

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/#predpis.cast-prva

https://www.skzl.sk/

Štítky:

Podobné články: