Vysokoškolské studium končí poslední státní závěrečnou zkouškou, nikoli promocí, která je jen slavnostním ceremoniálem. to je důležité si uvědomit. Po poslední státní zkoušce ztrácíte status “nezaopatřeného dítěte” a vaši rodiče ztrácejí nárok na státní příspěvek. Proto je důležité vědět, kam se po poslední státnici přihlásit, co udělat, abyste nic nepodcenili.

Kam se musíte po poslední státní zkoušce přihlásit?

Pokusili jsme se shrnout vše, co čeká absolventa medicíny, mladého lékaře po promoci, v prvních dnech po ukončení studia:

Zařazení do evidence na úřadu práce

Pokud si podáte žádost o zařazení do evidence žadatelů o zaměstnání do 7 kalendářních dnů od složení poslední státní zkoušky, úřad vás zařadí do evidence následující den po ukončení studia. Období, po které za vás stát platil pojištění, pak bude probíhat bez problémů a vy nebudete muset nic doplácet.

K přihlášce musíte přinést následující dokumenty:

  • platný průkaz totožnosti
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom – pokud ještě nemáte diplom, stačí vám potvrzení o ukončení vysokoškolského studia, které obvykle vydává studijní oddělení)
  • potvrzení o době studia vydané školou po ukončení studia.
  • prohlášení o (ne)přijetí ke studiu na vysoké škole jakéhokoli stupně

Pokud požádáte o zařazení po uplynutí 7 dnů, budete zařazeni do evidence až ke dni podání žádosti a budete muset zpětně zaplatit za zdravotní stav

Pokud si žádost o zařazení do evidence žadatelů o zaměstnání nepodáte vůbec v zákonom stanovenej lehote, budete považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho Vám vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť. V tom prípade musíte do ôsmich dní od ukončenia štúdia doručiť ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách spolu s dokladom o ukončení štúdia.

V prípade, že na úrade vašu evidenciu prijali a Vám sa podarilo nájsť si zamestnanie, jednoducho o tom do ôsmich dní informujte úrad práce. Ten vás vyradí z evidencie a všetky odvodové povinnosti preberá Váš zamestnávateľ.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Štát platí zdravotné poistenie za všetkých študentov dennej i externej formy štúdia do dovŕšenia 26. roka života. Výnimkou sú študenti, ktorí sa rozhodnú pokračovať v doktorandskom štúdiu v tom istom roku štúdia dennou formou a študenti do 30 rokov študujúci dennou formou, ktorí nezískali II. stupeň vysokoškolského vzdelania. Za týchto študentov štát naďalej poistenie platí.

Zo zákona vyplýva, že absolvent, ktorý neplánuje pokračovať v štúdiu, sa hneď na druhý deň po vykonaní štátnej skúšky stáva samoplatcom. Je teda tiež zodpovedný za svoje odvody do zdravotnej poisťovne, nakoľko mu týmto dňom zaniká status „nezaopatreného dieťaťa.“ Štát za neho hradí zdravotné poistenie iba do dňa (vrátane), kedy sa konala jeho záverečná skúška.

Občan je povinný do 8 kalendárnych dní nahlásiť svojej zdravotnej poisťovni zmeny, ktoré nastali na strane poistenca. To znamená, že absolvent je povinný nahlásiť, že sa stal buď samoplatcom alebo ak nemá zamestnanie a chce, aby štát za neho naďalej platil zdravotné poistenie, že je evidovaný ako „uchádzač o zamestnanie“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa hneď po prerušení štúdia občan zamestná, vznik zamestnania zdravotnej poisťovni oznámi zamestnávateľ. Ten za neho platí aj poistné. Keď sa zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, platí za neho poistné štát a zdravotnej poisťovni to oznámi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Našiel som si prácu mimo SR – ako postupovať?

V prípade, že sa Vám podarilo nájsť si prácu mimo SR, platia pre Vás rovnaké postupy, ktoré boli uvedené vyššie – po dobu prvých 7 dní od ukončenia štúdia je potrebné sa zaevidovať na Úrade práce a do 8 dní musíte nahlásiť zmeny zdravotného poistenia.

Po podpise zmluvy s Vašim budúcim zamestnávateľom je potrebné túto zmenu nahlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodinypožiadať o vyradenie z evidencie.

Nakoľko uzatvárate pracovný vzťah mimo SR a zamestnávateľ Vás prihlasuje do zdravotnej poisťovne v danom štáte, je potrebné odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne na území SR do 8 dní.

Jednotlivé zdravotné poisťovne s presmerovaním na ukončenie zdravotného poistenia nájdete tu:

Pokračujte na Vyštudoval/a si lekársku fakultu v zahraničí a chceš pôsobiť na Slovensku?

Štítky:

Podobné články: