Špecializačné štúdium odboru Detská chirurgia trvá 6 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár najprv absolvuje 2 roky trvajúci spoločný chirurgický kmeň, následne 4 ročné štúdium na príslušnom akreditovanom špecializovanom pracovisku. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Skúšku absolvuje lekár po základnom chirurgickom kmeni ako aj po následnom špecializovanom kmeni.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Detská chirurgia sú to:

Spoločný chirurgický kmeň s dĺžkou trvania 24 mesiacov

bežná ambulantná a lôžková časť chirurgie 12 mesiacov
anestéziológia a intenzívna medicína 2 mesiace
gynekológia a pôrodníctvo2 mesiace
úrazová chirurgia3 mesiace
urológia1 mesiac
plastická chirurgia1 mesiac
neurochirurgia1 mesiac
vnútorné lekárstvo2 mesiace

Špecializačný kmeň v detskej chirurgii v trvaní 48 mesiacov

pediatrické anestéziologické oddelenie 3 mesiace
lôžkové oddelenie všeobecnej chirurgie (dospelí pacienti)7 mesiacov
pediatrické oddelenie intenzívnej medicíny3 mesiace
úrazové pracovisko so zameraním na detský vek3 mesiace
pediatrické oddelenie3 mesiace
neonatologické oddelenie2 mesiace

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

  • Akupunktúra
  • Epidemiológia
  • Onkológia v chirurgii
  • Pediatrická anestéziológia
  • Pediatrická intenzívna medicína
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo
  • Telovýchovné lekárstvo

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Detskú chirurgiu sú to:             

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: