Špecializačné štúdium odboru Gynekológia a pôrodníctvo trvá 5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Gynekológia a pôrodníctvo sú to:

ambulantná prax na lôžkovom gynekologicko-pôrodníckom oddelení9 mesiacov
všeobecná chirurgia1 mesiac
anestéziológia a intenzívna medicína1 mesiac
gynekologicko-pôrodnícke pracovisko45 mesiacov

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Gynekológiu a pôrodníctvo sú to:                   

 • Akupunktúra
 • Epidemiológia
 • Gynekologická urológia
 • Mamológia
 • Materno-fetálna medicína
 • Onkológia v gynekológii
 • Pediatrická gynekológia
 • Posudkové lekárstvo
 • Reprodukčné lekárstvo
 • Revízne lekárstvo
 • Sexuológia
 • Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: