Špecializačné štúdium odboru Pediatria trvá 4 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár najprv absolvuje 2 roky trvajúci pediatrický kmeň, následne 2-ročné štúdium na príslušnom akreditovanom špecializovanom pracovisku. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Skúšku absolvuje lekár po základnom kmeni ako aj po následnom špecializovanom kmeni.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Pediatria sú to:

Pediatrický kmeň v trvaní 24 mesiacov

JIP detského oddelenia1 mesiac
neonatologické pracovisko (oddelenie fyziologických novorodencov)1 mesiac
oddelenie dojčiat3 mesiace
oddelenie batoliat a menších detí3 mesiace
oddelenie detí školského veku a dorastu3 mesiace
detský urgentný príjem / detská príjmová ambulancia2 mesiac
detské anestéziologicko-resuscitačné oddelenie1 mesiac
detské chirurgické oddelenie/ambualncia1 mesiac
detská onkológia1 mesiac
ORL oddelenie 1 mesiac
oddelenie neurológie2 mesiace
rádiologické oddelenie so zameraním na pediatriu1 mesiac
infektologické oddelenie so zameraním na pediatriu1 mesiac
všeobecná ambulancia pre deti a dorast3 mesiace

Špecializačný kmeň v pediatrii v trvaní 24 mesiacov

neonatologické pracovisko (oddelenie patologických novorodencov)1 mesiac
dermatovenerologické oddelenie1 mesiac
neurologické oddelenie1 mesiac
oddelenie dermatovenerológie1 mesiac
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky1 mesiac
detská psychiatria1 mesiac
psychologické pracovisko so zameraním na detský a dorastový vek1 mesiac
detské oddelenie materského pracoviska6 mesiacov
flexibilná časť prípravy podľa budúceho zamerania absolventa*12 mesiacov

*klinická a ambulantná prax v pediatrickej neurológii, kardiológii, pneumológii a ftizeológii, gastroenterológii, hepatológii a výžive, hematológii a onkológii, endokrinológii, reumatológii, nefrológii, intenzívnej medicíne a anestéziológii, klinickej imunológii a alergológii, všeobecnej ambulancii pre deti a dorast. Uvedenú odbornú prax v trvaní 12 mesiacov možno vzájomne kombinovať. Lekári, ktorí sa pripravujú prednostne pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, absolvujú 3 mesiace vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast a následne absolvujú odbornú prax vo všetkých uvedených odboroch v trvaní najmenej 2 týždne.

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Pediatriu sú to:             

 • Algeziológia
 • Akupunktúra
 • Epidemiológia
 • Neonatológia
 • Paliatívna medicína
 • Pediatrická anestéziológia
 • Pediatrická endokrinológia a diabetológia
 • Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • Pediatrická hematológia a onkológia
 • Pediatrická intenzívna medicína
 • Pediatrická kardiológia
 • Pediatrická nefrológia
 • Pediatrická neurológia
 • Pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • Pediatrická reumatológia
 • Posudkové lekárstvo
 • Revízne lekárstvo
 • Telovýchovné lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: