Špecializačné štúdium odboru Anestéziológia a intenzívna medicína trvá 5 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Špecializačné štúdium v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína sa odporúča rozdeliť na prípravu anestetickú v trvaní 42 mesiacov (z toho minimálne 24 mesiacov na vlastnom pracovisku) a na špecializačnú prípravu v intenzívnej medicíne v trvaní 18 mesiacov.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Anestéziológia a intenzívna medicína sú to:

detská anestézia2 mesiace
neurochirurgická anestézia2 mesiace
hrudníková anestézia1 mesiac
lôžkové oddelenie vlastného pracoviska12 mesiacov
klinické pracovisko2 mesiace

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Anestéziológiu a intenzívnu medicínu sú to:                                              

  • Algeziológia
  • Akupunktúra
  • Epidemiológia
  • Paliatívna medicína
  • Pediatrická anestéziológia
  • Pediatrická intenzívna medicína
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: