Špecializačné štúdium odboru Maxilofaciálna chirurgia trvá 6 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár najprv absolvuje základný chirurgický a zubnolekársky kmeň, až následne sa špecializuje v maxilofaciálnej chirurgii. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Skúšku absolvuje lekár po základnom kmeni ako aj po následnom špecializovanom kmeni.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Maxilofaciálna chirurgia sú to:

Zubnolekársky kmeň v trvaní 24 mesiacov na oddelení zubného lekárstva

Spoločný chirurgický kmeň s dĺžkou trvania 12 mesiacov

bežná ambulantná a lôžková časť chirurgie4 mesiace
anestéziológia a intenzívna medicína1 mesiac
plastická chirurgia3 mesiace
úrazová chirurgia2 mesiace
neurochirurgia2 mesiace

Špecializačný kmeň v maxilofaciálnej chirurgii v trvaní 36 mesiacov

oddelenie ORL 2 mesiace
onkologické oddelenie 1 mesiac

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Maxilofaciálnu chirurgiu sú to:          

  • Akupunktúra
  • Epidemiológia
  • Onkológia v chirurgii
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo
  • Telovýchovné lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: