Špecializačné štúdium odboru Všeobecné lekárstvo trvá 3 roky. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Všeobecné lekárstvo sú to:

vnútorné lekárstvo*11 mesiacov
centrálny/urgentný príjem alebo prijímacia ambulancia3 mesiace
všeobecná ambulancia pre dospelých9 mesiacov
všeobecná ambulancia pre deti a dorast1 týždeň
odborná prax najmenej v 6 nižšie uvedených ambulancií**5 mesiacov
infektologická ambulancia2 týždne
neurologická ambulancia1 mesiac
oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny1 mesiac
chirurgická ambulancia2 mesiace
dermatovenerologická ambulancia2 týždne
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVALZ)***1 týždeň
ortopedická alebo traumatologická ambulancia1 týždeň
ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie1 týždeň
gynekológia a pôrodníctvo1 týždeň
psychiatrická ambulancia1 týždeň
ORL ambulancia1 týždeň
oftalmologická ambulancia1 týždeň
urologická ambulancia1 týždeň
regionálny úrad verejného zdravotníctva1 týždeň

*z uvedených 11 mesiacov by mal lekár stráviť 8 mesiacov na štandardnom oddelení vnútorného lekárstva, 2 mesiace na jednotke intenzívnej starostlivosti a 1 mesiac na oddelení geriatrie alebo oddelení dlhodobo chorých

**gastroenterologická ambulancia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia, kardiologická ambulancia, hematologická a transfúziologická ambulancia, reumatologická ambulancia, nefrologická ambulancia, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, endokrinologická ambulancia, diabetologická ambulancia alebo ambulancia klinickej onkológie a ambulancia pracovného lekárstva

***z toho po jednom dni na pracovisku hematológie, klinickej biochémie, klinickej farmakológie, mikrobiológie a rádiológie

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Všeobecné lekárstvo sú to:                  

  • Akupunktúra
  • Epidemiológia
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo
  • Služby zdravia pri práci

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: