Špecializačné štúdium odboru Cievna chirurgia trvá 6 rokov. Toto štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializačné štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Lekár najprv absolvuje 2 roky trvajúci spoločný chirurgický kmeň, následne 4 ročné štúdium na príslušnom akreditovanom špecializovanom pracovisku. Lekár v špecializačnom štúdiu je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Skúšku absolvuje lekár po základnom chirurgickom kmeni ako aj po následnom špecializovanom kmeni.

Po absolvovaní špecializačného vzdelávania a úspešnom zložení špecializačnej (atestačnej) skúšky sa odborná spôsobilosť lekára navyšuje na špecializovanú spôsobilosť. Lekár tak môže svoje povolanie vykonávať už samostatne.

Povinné praxe v odbore

sa u každej špecializácie líšia, čo sa týka oddelení aj minimálnej dĺžky praxe strávenej na jednotlivých oddeleniach. Pre špecializáciu Cievna chirurgia sú to:

Spoločný chirurgický kmeň s dĺžkou trvania 24 mesiacov

bežná ambulantná a lôžková časť chirurgie12 mesiacov
anestéziológia a intenzívna medicína2 mesiace
gynekológia a pôrodníctvo2 mesiace
úrazová chirurgia3 mesiace
urológia1 mesiac
plastická chirurgia1 mesiac
neurochirurgia1 mesiac
vnútorné lekárstvo2 mesiace

Špecializačný kmeň v cievnej chirurgii v trvaní 48 mesiacov

oddelenie/klinika rádiodiagnostiky 1 mesiac
kardiochirurgia1 mesiac
hrudná chirurgia2 týždne
školiace pracovisko cievnej chirurgie12 mesiacov

Podrobný zoznam požadovaných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností (vrátane minimálneho počtu požadovaných zdravotných výkonov) k atestačnej skúške nájdete na webstránkach príslušného akreditovaného pracoviska (napríklad tu). Aktualizovaný zoznam akreditovaných pracovísk v SR nájdete na stránke MZSR.

Subšpecializácie

slúžia v prípade záujmu k rozšíreniu odbornej spôsobilosti po ukončení špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium v subšpecializačnom odbore trvá obvykle 3 roky a je zakončené špecializačnou skúškou. Každá špecializácia má iné možnosti, pre Cievnu chirurgiu sú to:             

  • Akupunktúra
  • Epidemiológia
  • Onkológia v chirurgii
  • Posudkové lekárstvo
  • Revízne lekárstvo
  • Telovýchovné lekárstvo

Ďalšie informácie o špecializačnej príprave lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

Štítky:

Podobné články: